• Zwroty i reklamacje

 1. Dostawca dokłada wszelkich starań, aby proces kontroli jakości realizacji Dropshippingu przebiegał poprawnie a towary z wadami fizycznymi nie zostały wprowadzone do obrotu.
 2. Towary nabywane przez Zamawiającego przeznaczone są do dalszej ich odsprzedaży, Strony wyłączają odpowiedzialność Dostawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towarów (art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego). Z zastrzeżeniem ustępów poniżej Stroną odpowiedzialną za postępowania reklamacyjne jest wyłącznie Zamawiający.
 3. Towary wysyłane w Dropshippingu będą przyjmowane do reklamacji a następnie oceniane pod kątem wad fizycznych wyłącznie w przypadku zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego.
 4. Dostawca nie jest stroną jakiejkolwiek umowy pomiędzy Zamawiającym i Klientem Końcowym, co oznacza w szczególności, iż:
  - wszelkie rozliczenia z tytułu takich umów odbywać będą na zasadach i warunkach określonych przez ich strony,
  - realizacja jakichkolwiek obowiązków lub uprawnień przez Klienta Końcowego związanych z zawartą z Zamawiającym umową, zwłaszcza gdy Klient Końcowy występuje jako konsument, odbywa się bez udziału Dostawcy.
 1. Jeżeli Dostawca uzna wadę produktu i zasadność reklamacji, wówczas towar zostanie wymieniony na nowy lub też wartość towaru zostanie zwrócona Zamawiającemu. Zwrot należności pieniężnej w procesie reklamacji może nastąpić tylko wtedy, gdy reklamacja została uznana i dany towar nie występuje już w Ofercie handlowej.
 2. Koszt wysyłania Klientowi Końcowemu towaru nowego w przypadku uznania reklamacji przez Dostawcę pokrywa Dostawca.
 3. Dostawca nie będzie odpowiedzialny za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań związanych z realizacją Dropshippingu z powodu siły wyższej, przez którą rozumie się nagłe zdarzenie uniemożliwiające wykonanie zobowiązania niezależne od Dostawcy, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, w szczególności wojny, katastrofy naturalne oraz akty organów władzy i administracji państwowej.
 4. W przypadku zwrotu tworu prosimy o informacje pod adresem sklep@modazala.com. Przesyłkę proszę wysłać na adres: 
 • Sklep zamknięty

Naprawa sklepu, za utrudnienia przepraszamy.